Infolinka: +421 37 658 12 87Email: obecmalycetin(at)gmail.com

O obci - súčasnosť

V súčasnosti má obec Malý Cetín 450 obyvateľov.

Dominantnou stavbou obce donedávna bola terajšia budova obecného úradu - predtým ľudová škola - jednotriedka, postavená ešte na začiatku 20. storočia. Ďalšou pamiatkou obce je kaplnka z roku 1965 a socha sv. Urbana vo vinohradoch.

Po vysviacke kostola zasvätenému Sedembolestnej Panne Mária v roku 2008 sa tento stal dominantou, tvoriacou centrum obce spolu s rekonštruovanou budovu kultúrneho domu a novo vybudovaným viacúčelovým ihriskom. V obci sa nachádza materská škola, školu obec nemá. V budove obecného úradu sídli i obecná knižnica.

Obchodnú sieť zabezpečuje iba súkromná predajňa potravín s rozličným tovarom. Obec má vo vlastníctve miestne pohostinstvo (tvoriace súčasť budovy kultúrneho domu) , ktoré je v súčasnosti v prenájme.

Popri využití viacúčelového ihriska i s večerným osvetlením je možný v obci v letnom období aj rybolov v starom ramene rieky Nitry a tento v zime zas využiť na korčuľovanie.

V kultúrnom dome obec usporadúva veľkonočný stolnotenisový turnaj, oslavy Dňa detí, Dňa matiek, Dni obce, posedenie so staršími spoluobčanmi pri príležitosti Dňa dôchodcov, vianočný koncert, obľube sa teší podujatie obecná fašiangová zabíjačka. Priestory kultúrneho domu využívajú nielen občania obce, ale i z okolitých obcí na súkromné spoločenské podujatia.

Jednotné roľnícke družstvo vzniklo v Malom Cetíne 1. októbra 1951. Postupom zlučovania JRD v okrese Nitra v roku 1975 vzniklo Jednotné roľnícke družstvo Dolná Nitra, ktoré zahrňovalo JRD Golianovo, Nitrany, Paňa, Vinodol, Veľký Cetín.

Od roku 1960 bola obec Malý Cetín zlúčená s obcou Čechynce a tvorili novo vzniknutú obec Nitrany. Správu zabezpečoval Miestny národný výbor v Čechynciach. Od 1. januára 1991 je obec Malý Cetín samostatnou správnou jednotkou.

Prvým porevolučným starostom obce bol p. Jozef Kozár s čiastočným úväzkom, ktorého zásluhou bol hlavne vybudovaný celoobecný plynovod. Po ňom prevzala na jedno funkčné obdobie starostku p. Edita Sigetová, ktorá prispela k rekonštrukcii interiéru kultúrneho domu, vybudovaním zberného kanálu vody pri starom ramene rieky Nitry a organizovaním spoločenských kultúrnych podujatí ako Dňa matiek, Dňa dôchodcov či hodových alebo silvestrovských zábav. Na ďalšie tri volebné obdobia sa starostom obce stal p. Leonidas Charizopulos, ktorý prispel výstavbou obecnej kanalizácie a vodovodu, pomohol k výstavbe nového kostola, rekonštrukciou verejného osvetlenia i miestneho rozhlasu, kompletnou rekonštrukciou kultúrneho domu, čiastočnou rekonštrukciou obecného úradu, usporiadaním majetkovo-právnych záležitostí obce, vypracovaním územného plánu obce, rozšírením hranice intravilánu, vybudovaním viacúčelového ihriska v obci, čiastočnou rekonštrukciou domu smútku, novovybudovanou miestnou komunikáciou, vybudovaním zberného dvora odpadu.

Obec Malý Cetín je súčasťou Programu ekonomického a sociálneho rozvoja Regionálneho združenia Podzoborských obcí a Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 'LEADER' - Regionálneho združenia občanov okolia Nitry o.z. - Dolná Nitra.

V obci pôsobí Poľovnícke združenie 'Lúky' Malý Cetín s možnosťou lovu zveri v revíri katastrálneho územia obce. V roku 2015 bol v obci znovuzaložený Dobrovoľný hasičský zbor.

K rozvoju obce veľkou mierou prispievajú firmy: Agile s.r.o. zaoberajúce sa poľnohospodárkou výrobou; AB-STAV s.r.o. zabezpečujúci stavebnú činnosť; firma Tekvička, zaoberajúca sa poľnohospodárskou a potravinárskou výrobou, Hana s.r.o. distribúciou drogistického tovaru, Hydromat - Pavol Borbély s medzinárodnou kamiónovou autodopravou a ďalšie menšie firmy a spoločnosti.

K rozvoju obce veľkou mierou prispieva možnosť vzájomnej výmeny skúseností a riešenia problémov na pôde Združenia miest a obcí Slovenska. Obec Malý Cetín vstúpila do združenia v roku 1990.