ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949  01  Nitra

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-NR-OSZP3-2022/049537-002
Vybavuje/linka
RNDr. Marek Straka/292
N​i​t​r​a​
10. 11. 2022
Vec
Zaslanie strategického dokumentu na dotknuté obce
Obstarávateľ, Obec Čechynce, obecný úrad, 951 07 Čechynce, IČO: 00 308 315, predložil dňa 09. novembra 2022 Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán Obce Čechynce – zmeny a doplnky č. 2”, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame. Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 15 dní od jeho doručenia. Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 15 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Obce Čechynce – zmeny a doplnky č. 2” je zverejnené na webovom sídle ministerstva (www.enviroportal.sk) - https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-cechynce-zmeny-doplnky-c-2 Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín. Predložený strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona. Žiadame Vás, aby ste vo Vašom stanovisku k strategickému dokumentu, ktoré budete zasielať na tunajší úrad uviedli číslo tohto listu (OU-NR-OSZP3-2022/049537-002-F21).
Ing. Andrej Píš, PhD.
vedúci oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
E-mail
o​s​z​p​.​n​r​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-NR-OSZP3-2022/049537-002
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80, 949 01 Nitra 1 Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre Obec Malý Cetín, Malý Cetín 105, 951 07 Malý Cetín Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo Obec Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 488, 951 04 Veľký Lapáš